E-shop se nachází ve vývojovém režimu, prosím neobjednávejte. debug: true

page.gdpr.header

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY E-SHOPU
Společnosti
OCULEUS s.r.o.

dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Oculeus s.r.o., IČ: 27149943, se sídlem Wuchterlova 1607/12, PSČ 16000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 100066 (dále jen „Společnost“) je správcem osobních údajů zákazníků, kteří navštíví webovou stránku e-shopu společnosti na adrese www.oculeus-eshop.cz (dále jen „OÚ“). Zodpovědný za zpracování osobních údajů ve Společnosti je ředitel Ing. Bc. Jiří Žaloudek, e-mail: zaloudek@oculeus.cz, tel.: 774 720 441.
 2. Společnost nemá pověřence pro ochranu OÚ.
 3. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány z důvodu plnění smluv o prodeji zboží se zákazníky. Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je zpracování objednávky, vyskladnění objednaného zboží, doručení zboží zákazníkovi, vystavení a doručení účetního dokladu a vedení evidence o úhradě kupní ceny, případně vystavení dobropisu. Za účelem doručování objednaného zboží Společnost zjišťuje od zákazníků i doručovací adresu pro zboží, e-mailovou adresu a telefonní číslo zákazníka. Společnost nevyužívá e-mailové adresy a telefonní čísla k provádění marketingu.
 4. Společnost zpracovává OÚ prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kteří zajišťují realizaci kupní smlouvy. Společnost poskytuje potřebné OÚ zákazníků externí účetní společnosti, která pro Společnost zajišťuje zpracování účetních a daňových podkladů, společnostem zajišťujícím pro Společnost zboží zákazníkům a v případě dlužníků externí advokátní kanceláři. Se všemi externími subjekty má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování OÚ.
 5. Společnost nepředává osobní údaje do dalších zemí.
 6. Společnost archivuje OU uvedené na účetních a daňových dokladech po dobu, po kterou má povinnost archivovat účetní a daňové doklady dle právních předpisů. Poté probíhá likvidace a skartace těchto dokumentů. Jiné dokumenty s OU Společnost archivuje po dobu obchodní spolupráce, případně do odvolání souhlasu nebo po dobu, po kterou lze vykonávat či obhajovat právní nároky Společnosti nebo zákazníka vyplývající z obchodního vztahu mezi Společností a zákazníkem.
 7. Zákazník má právo na to, aby mu Společnost poskytla informaci o OU, které o něm Společnost zpracovává, o rozsahu, účelu zpracování osobních údajů, informaci o tom, z jakého zdroje byly OÚ získány, komu jsou poskytovány a jaká je plánovaná doba uložení OU (právo na přístup k OÚ). Zákazník má právo získat od Společnosti jeho OU ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost). Zákazník má právo na to, aby Společnost zpracovávala jeho OU v řádné a aktuální podobě (právo na opravu). Zákazník má právo požadovat po Společnosti výmaz OU, pokud tyto OU již nejsou potřebné k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo OÚ jsou zpracovávány protiprávně, nebo pokud OU musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR (právo na výmaz).
 8. Veškerá práva dle tohoto bodu může zákazník ohledně svých OU uplatnit u společnosti na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem.
 9. Vzhledem k tomu, že Společnost nezpracovává OU z důvodu plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněných zájmů Společnosti nebo třetího subjektu, nejsou zákazníci oprávněni vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 10. Zákazník, který udělil souhlas se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailové adresy, je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas je možné odvolat jakýmkoliv způsobem, při kterém bude prokázána totožnost osoby, která souhlas odvolává.
 11. Každý zákazník, jehož OU Společnost zpracovává, je oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně a v rozporu s GDPR.
 12. Poskytnutí osobních údajů dle bodu 1 je nezbytné k uzavření kupní smlouvy mezi Společností a jejím zákazníkem, bez nichž není možné smlouvu uzavřít.
 13. Při zpracování OU Společností nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 14. Společnost jako podnikatel je dle § 7 odst. 3 zákona č 480/2004 Sb. oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníku poskytla. Obdobně je společnost oprávněna zpracovat na základě předchozího kontaktu se zákazníkem osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa, za účelem přímého marketingu. V obou případech tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. do vyslovení námitky ze strany zákazníka dle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 15. Při provozu e-shopu společnost zpracovává tyto cookies:
Název služby Název cookie Účel Expirace
facebook.com de Identifikovaní uživatele a prohlížeče pro reklamu. 3 měsíců
doubleclick.net IDE Pro reklamy zobrazované po celém internetu, cílení. 13 měsíců
google.com NID Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google. 6 měsíců
youtube.com PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Cookie pomáhá trackovat uživatelské preference a následkem toho po skončení videa doporučuje další videa. 8 měsíců
google-analytics.com _ga Identifikovaní uživatele a sledování stránek 8 měsíců

V Praze dne 23.6.2020
MUDr. Jana Kühnelová
jednatelka